top of page

Verkoopvoorwaarden (English version below)

Artikel 1: Site-eigenaar

tomverhoeven.com is de commerciële naam van de consultancy- en marketingactiviteiten van de vennootschap ANNO77 bv. Deze vennootschap is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer BE0776.455.306, met de maatschappelijk zetel te Smoutpot 4, 2070 Zwijndrecht. 
De merken ANNO77 en tomverhoeven.com en de content op deze website zijn eigendom van bepaalde klanten van ANNO77 of van ANNO77 zelf. Niets mag gekopieerd, gereproduceerd of gewijzigd worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Artikel 2: Voorwaarden – algemeen.

Huidige algemene voorwaarden maken samen met onze bijzondere voorwaarden de overeenkomst tussen partijen uit. De klant erkent uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden precontractueel in kennis te zijn gesteld en deze te hebben aanvaard.

Artikel 3: Eigendomsrechten

Alle door ons geleverde prestaties – hetzij in de vorm van intellectuele voorstellen in rapporten of briefwisseling, hetzij in de vorm van creatieve ontwerpen en/of concepten, blijven onze eigendom en worden beschermd door het auteursrecht. De klant verwerft slechts een exclusief en specifiek gebruiksrecht tegen betaling of door een overeenkomst die een andere invulling van het eigendomsrecht stipuleert.

 

Artikel 4: Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Opmerkingen of betwistingen aangaande de inhoud van onze facturen of de omvang van het erin opgenomen bedrag dienen op straffe van verval binnen 8 dagen na ontvangst te worden gemeld. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit artikel.

 

Artikel 5: Laatttijdige betaling

In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling enerzijds een conventionele verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 7% per jaar, en dit vanaf de vervaldag tot de dag van de volledige betaling van de factuur, en anderzijds een forfaitaire schadevergoeding conventioneel bepaald op 10% van de te laat betaalde som, met een minimum van 100 euro per openstaande factuur.

 

Artikel 6: Schorsing – annulatie

Wij behouden ons het recht voor in geval van laattijdige betaling of enige andere wanprestatie of inbreuk op de goede trouw van de klant de uitvoering van alle lopende orders te schorsen of te annuleren, en dit op kosten en voor rekening van de klant. In geval van annulatie is de klant van rechtswege bijkomend een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van het geannuleerde bedrag, onverminderd ons recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen, indien de reëel geleden schade de forfaitair begrote schade overtreft. Tevens kunnen alle, ook nog niet vervallen vorderingen, dan dadelijk worden geïnd.

 

Artikel 7: Gedeeltelijke betalingen

Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter delging van intresten, schadevergoeding en kosten, alvorens van factuursaldi te worden afgetrokken.

 

Artikel 8: Wijzigingen – annulatie

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen voorwaarden voor de aankoop van media of titels, op grond van de door de media gestelde eisen en in overeenstemming met hun specifieke algemene voorwaarden (o.a. wat betreft tariefverhogingen en annulaties). Annulatie door de klant houdt in dat hij hiervoor alle gebeurlijke consequenties draagt.

 

Artikel 9: Verantwoordelijkheid

Ten aanzien van derden draagt de klant alle verantwoordelijkheid voor de door hem bestelde en goedgekeurde opdrachten. De klant zal ons op eerste verzoek vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden en alle kosten dragen van mogelijke procedures.

 

Artikel 10: Informatie

De klant zal alle informatie en materiaal, noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en rechtstreeks overmaken aan ANNO77.

 

Artikel 11: Beperking van de aansprakelijkheid.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of zelfs grove fout van ons of onze aangestelden, behoudens voor een intentionele fout. We kunnen in geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verlies van clientele, welke de klant zou lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van ons of onze aangestelden, die verband houdt met deze overeenkomst. Onze mogelijke aansprakelijkheid – van welke aard ook – is beperkt tot maximaal 50% van de waarde van het door de klant bekritiseerde product.

 

Artikel 12: Leverings- en uitvoeringstermijnen.

De door ons opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen ons niet binden tenzij specifiek, uitdrukkelijk en schriftelijk anders is voorzien.

 

Artikel 13: Gebreken

Bemerkingen omtrent de aard en de omvang van onze producten en/of diensten dienen ons – op straffe van verval van ieder recht – te worden gemeld uiterlijk binnen de 5 dagen na ontdekking door de klant. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit artikel.

 

Artikel 14: Aankoopvoorwaarden

Wij aanvaarden geen aankoop- of welke eigen voorwaarden dan ook van onze klanten, tenzij ze uitdrukkelijk zijn onderhandeld en door ons schriftelijk warden aanvaard. Onze algemene en bijzondere voorwaarden beheersen exclusief de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 15: Geschillen

In geval van geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Dendermonde bevoegd. Het Belgisch recht is het toepasselijke recht.

Sales Conditions 

Article 1: Site Owner
tomverhoeven.com is the commercial name for the consultancy and marketing activities of the company ANNO77 bv. This company is a private limited company under Belgian law with the enterprise number BE0776.455.306, with its registered office at Smoutpot 4, 2070 Zwijndrecht. The brands ANNO77 and tomverhoeven.com and the content on this website are owned by certain customers of ANNO77 or by ANNO77 itself. Nothing may be copied, reproduced, or modified without explicit prior consent.

 

Article 2: Terms - General

These general terms and conditions, together with our specific terms and conditions, constitute the agreement between the parties. The customer expressly acknowledges being informed of these general terms and conditions pre-contractually and accepts them.

 

Article 3: Ownership Rights

All services provided by us, whether in the form of intellectual proposals in reports or correspondence, or in the form of creative designs and/or concepts, remain our property and are protected by copyright. The customer acquires only an exclusive and specific right of use, either through payment or through an agreement stipulating a different interpretation of ownership rights.

 

Article 4: Payment

Our invoices are payable within 15 days of receipt, unless expressly agreed otherwise in writing. Any comments or disputes regarding the content of our invoices or the amount included therein must be reported within 8 days of receipt, under penalty of forfeiture. Responding to a late complaint does not imply a waiver of this article.

Article 5: Late Payment

In case of late payment, a conventional late interest equal to the base rate of the European Central Bank, increased by 7% per annum, is due by operation of law, without prior notice, from the due date until the day of full payment of the invoice. Additionally, a fixed compensation conventionally determined at 10% of the amount paid late is due, with a minimum of 100 euros per outstanding invoice.

 

Article 6: Suspension - Cancellation

We reserve the right to suspend or cancel the execution of all current orders at the customer's expense and for the customer's account in case of late payment or any other default or breach of good faith by the customer. In case of cancellation, the customer is automatically liable for an additional fixed compensation of 25% of the canceled amount, without prejudice to our right to claim additional compensation if the actual damage incurred exceeds the fixed estimated damage. Additionally, all, even non-due claims, can be collected immediately.

 

Article 7: Partial Payments

Partial payments will first be applied to interest, compensation, and costs before being deducted from invoice balances.

 

Article 8: Changes - Cancellation

We reserve the right to make changes to the agreed-upon conditions for the purchase of media or titles based on the requirements set by the media and in accordance with their specific terms and conditions (including rate increases and cancellations). Cancellation by the customer entails bearing all possible consequences.

 

Article 9: Responsibility

With respect to third parties, the customer assumes all responsibility for the orders placed and approved by him/her. At our first request, the customer will indemnify us against any claims from third parties and bear all costs of possible proceedings.

 

Article 10: Information

The customer will provide all information and materials necessary for the execution of the order to ANNO77 in a timely and direct manner.

 

Article 11: Limitation of Liability

We cannot be held liable for any error or even gross error on our part or by our employees, except for intentional error. In case we are held liable for any consequential damage, such as loss of expected profit, decrease in turnover, loss of clientele, suffered by the customer as a result of any error or negligence on our part or by our employees related to this agreement. Our possible liability – of any kind – is limited to a maximum of 50% of the value of the product criticized by the customer.

 

Article 12: Delivery and Execution Terms

The execution terms provided by us are indicative only and cannot bind us unless specifically, expressly, and in writing agreed otherwise.

 

Article 13: Defects

Comments regarding the nature and extent of our products and/or services must be reported to us within 5 days of discovery by the customer, under penalty of forfeiture of any right. Responding to a late complaint does not imply a waiver of this article.

 

Article 14: Purchase Conditions

We do not accept any purchase or other terms of our customers unless they have been explicitly negotiated and accepted in writing by us. Our general and special terms and conditions exclusively govern the agreement between the parties.

 

Article 15: Disputes

In case of disputes, the courts of the judicial district of Dendermonde have jurisdiction. Belgian law is the applicable law.

bottom of page